Algemene informatie

Topsector Energie (TSE) subsidies zijn bedoeld voor innovaties die duurzaamheid koppelen aan economische groei. 

 • voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen
 •  onderdeel van de Regeling Nationale Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Ministerie van Landbouw,  Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) subsidies
 • ondersteunt industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten welke CO2 verminderen.
 • Innovaties op het gebied van duurzame energieproduktie, flexibilisering van het elektriciteitssysteem, CO2 reductie in de industrie, circulaire economie, aardgasloze woningen en gebouwen, energiebesparing.
 • Specifieke regelingen: DEI+, Hernieuwbare Energie, Topsector Energiestudies Industrie, MOOI en Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie. 

Niet in aanmerking

De volgende projecten (naast de projecten die niet voldoen aan de gestelde criteria) komen niet in aanmerking:

 • energiedemonstratieprojecten over biobrandstoffen die onder de bijmengverplichting vallen, waaronder bio-LNG
 • energiedemonstratieprojecten over productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten

Voorwaarden algemeen

 1. Enkel samenwerkingsverbanden met ten minste 1 ondernemer mogen deelnemen
 2. Samenwerkingsverbanden moeten evenwichtig zijn
 3. Het project mag niet volledig zijn uitbesteed, de inhuur van derden geldt niet als samenwerking voor eigen rekening
 4. Het project mag niet zijn gestart voordat de subsidie-aanvraag is ingediend
 5. Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de subsidie-aanvraag aanvangen
 6. Haalbaarheidsstudie is verplicht
 7. Financiering van het niet-gesubsidieerde gedeelte moet zo goed als rond zijn
 8. USP’s moet goed worden onderbouwd

Thema's 2020

Binnen de TSE subsidies voor energie-innovatie zijn o.a. de volgende thema’s aanwezig:

 • energie efficiëntie
 • hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing
 • infrastructuur lokaal
 • circulaire economie
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage
 • CO2 reducerende maatregelen in de industrie of electriciteitssector
 • aardgasloze woningen en gebouwen
 • sluiting industriële ketens
 • CO2-vrije warmtesystemen
 • maximale electrificatie
 • wind op zee
 • hernieuwbare energiebronnen op land
 • gebouwde omgeving
 • industrie

Procedure

 1. DEI+ openstellingsronde 2020: 15 januari t/m 7 januari 2021
 2. Hernieuwbare energie: 15 januari 2020 t/m 7 januari 2021
 3. Topsector energiestudies Industrie: 15 januari 2020 t/m 1 september 2020
 4. MOOI: ntb
 5. Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie: 1 augustus 2019 t/m 30 juni 2020
 6. Aanvragen worden gedaan via de richtlijnen voor de individuele bovenstaande deelregelingen.
 7. Toetsing van uw idee kan via een projectidee formulier, in te dienen Rvo, dit moet uiterlijk 3 weken voor de uiterste datum van de openstellingsronde worden ingediend.

Overige informatie

Aanvullende informatie mbt de TSE regelingen

 • budget 130 miljoen € in 2020