Algemene informatie

DEI+ subsidieert pilotprojecten en demonstratieprojecten waarbij:
 • aantoonbaar energie wordt bespaard in het productieproces;
 • op innovatieve wijze Co2 wordt gereduceerd;
 • u investeert in hernieuwbare nergiebronnen zoals geothermische energie, windenergie of zonne-energie.
 • Thema's voor toepassing

  Binnen de subsidie-regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zijn verschillende thema’s gedefinieerd:
 • energie-innovatie
 • energie-efficiency. Dit zijn projecten waarbij u een investering gaat doen om minder energie te gebruiken binnen uw eigen productie-proces. Energie-besparingen buiten uw productie-proces vallen gelden niet als een energie-efficiency project. Ook projecten mbt het aardgasloos maken van woningen, wijken of gebouwen, en projecten mbt energie-efficiente stadsverwarming en -koeling vallen buiten de noemer energie-efficiency
 • hernieuwbare energie. Hier worden innovatieve projecten beoordeelt op het gebied van windenergie, zonne-energie, biogas, gas van rioolzuiveringsinstallaties, stortgas, biomassa, warmte in de omgevingslucht, warmte in het oppervlakte-water, geothermie, energie uit oceanen, waterkracht. Demonstratieprojecten op het gebied van biobrandstoffen zijn door EU regelgeving uitgesloten
 • lokale infrastructuur
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • overige Co2 reducerende maatregelen in de industrie of electriciteitssector
 • aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
 • Eisen en voorwaarden

  1. Het project moet een innovatie zijn, dit wordt getoetst aan de internationale stand van de techniek door de overheid.
  2. Het project moet een pilotproject of demonstratieproject zijn, zie de definitie onderstaand.
  3. Het project moet een investeerder hebben, deze vraagt de subsidie aan.
  4. Een soortgelijk project mag maximaal twee keer
   een subsidie mag hebben ontvangen voor eenzelfde soort installatie.
  5. Vestigingsplaats NL of Caribische eilanden 
  6. Maximale looptijd project: 4 jaar, een uitzondering betreft “Circulaire Economie” projecten, hier geldt voor aanvragen onder 3
   miljoen een looptijd tot maximaal einde 2020.

  Aanvullende informatie- definities

  Pilotproject definitie
  Een pilotproject betreft een proefproject waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Een pilot valt onder de definitie van experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onderdeel 86 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Het kan gaan om nieuwe producten, processen, of diensten, of om het aanmerkelijk verbeteren van bestaande producten, processen of diensten. De internationale stand van onderzoek en techniek is de maatstaf bij het bepalen van de innovativiteit.

  Demonstratieproject definitie
  Bij een demonstratieproject gaat het om investeringssteun voor praktijktoepassingen door een eindgebruiker/exploitant, omdat investeringssteun enkel mag worden ingezet voor de ondernemer die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project (dat wil zeggen: uiterlijk bij ingebruikname van de installatie). De aanvrager van de subsidie dient dan ook een investeerder te zijn die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd.
  Het betreft investeringen in materiële en eventueel immateriële activa. Leaseconstructies zijn mogelijk voor zover het om financiële lease gaat, waarbij de leasenemer eigenaar wordt van de installatie. Bij een demonstratieproject blijft de installatie ook na het project in gebruik. Is dat niet het geval, omdat de installatie gedemonteerd wordt of stil komt te staan, dan is er mogelijk sprake van een pilotproject.

  Procedure

  1. Aanvraagperiode
   15 januari 2020 0900 uur t/m 7 januari 2021, 17.00 uur
  2. Via mijnrvo.nl op volgorde van binnenkomst

  Aanvullende informatie

  €86,1 miljoen beschikbaar, aanvullend €9 miljoen voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

  Uitgesloten projecten- enige voorbeelden

  • projecten die het ontwerp en de vervaardiging van milieuvriendelijke producten, machines of vervoermiddelen betreffen, die minder natuurlijke hulpbronnen gaan verbruiken; het gaat om de gebruiker van milieuvriendelijke producten;
  • projecten waarbij de subsidieontvanger niet direct een milieuvoordeel realiseert op het niveau van zijn onderneming, maar waar het milieuvoordeel elders in de (productie)keten gerealiseerd wordt.  
  • Milieu-investeringssteun mag enkel worden ingezet voor de ondernemer die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project (dat wil zeggen: uiterlijk bij ingebruikname van de installatie). 
  • projecten waarin de investeringen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ondernemingen voldoen aan reeds vastgestelde en nog niet in werking getreden Unienormen;
  • projecten op het gebied van biobrandstoffen, bedoeld in artikel 41 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Dit betreft ook bio-LNG projecten;
  • projecten die CO2-afvang, -opslag en -hergebruik betreffen (inclusief projecten op het gebied van zogenaamde blauwe waterstof);
  • projecten die enkel de pre-engineering van een installatie betreffen, aangezien het erom gaat dat de installatie binnen de realisatietermijn in gebruik genomen wordt.
  • projecten die primair gericht zijn op kostenverlaging van een technologie die in aanmerking komt voor subsidie op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+(+)) of op kostenverlaging van windenergie op zee. Deze vallen onder de reikwijdte van paragraaf 4.2.3 Hernieuwbare energie van de Regeling nationale EZ-subsidies;
  • projecten die zich richten op de tijdelijke opslag of permanente opslag van CO2 op land.
  • projecten die primair gericht zijn op verduurzaming van transport of mobiliteit en in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport (DKTI-regeling); projecten gericht op de ontwikkeling van biobrandstoffen zijn wel toegestaan;
  • projecten die primair gericht zijn op verduurzaming van de glastuinbouw en in aanmerking komen voor de subsidie op grond van de subsidiemodule Marktintroductie energie-innovaties, opgenomen in titel 2.10 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.