Investeren in grootschalige zonneparken, een praktische handleiding

Investeren in een zakelijk zonnestroomproject is interessant. Het rendement op uw investering is hoog, in het algemeen hoger dan 10%. Zie onderstaand een aantal rekenvoorbeelden. Terugverdienperiodes (payback period) liggen in de range 7 tot 10 jaar. Maar het realiseren van een grootschalig zonnestroomproject met een minimaal vermogen van 15000 Wattpiek is complex. Na het lezen van dit artikel begrijpt u beter waarom. Veel investeerders besluiten om de projectplanning en realisatie uit te besteden. 

De rol van Solar United is dat wij u kunnen begeleiden in in het realiseren van een rendabele investering in een zakelijke zonnestroominstallatie. Lees hieronder onder het kopje “Haalbaarheidsonderzoek” meer over de complexiteit van het realiseren van een zonnestroomproject.

zakelijke zonnestroom investeren in zonnestroom
Rekenvoorbeeld: deze ondernemer realiseerde een rendement van 14,7% met 2500 zonnepanelen 
Fasebedrag (basisbedrag): 0,095 €/Kwh
Correctiebedrag netlevering: 0,069 €/Kwh
Correctiebedrag niet-netlevering: 0,041€/Kwh
Verbruik totaal per jaar: 650000 kWh
Benodigde zonnepanelen: 2500 stuks van 310 Wp totaal 775000 Wattpiek
Investering installatie: €500000 (0,65€/Wp) inclusief installatiekosten
Afnameprofiel: 65% eigen gebruik, 35% teruglevering.

Opbrengstcalculatie
Totale jaarlijkse subsidie= 0,65*650000*(0,095-0,041)+0,35*650000(0,095-0,069)= 22815+5915=€ 28730 per jaar
Vermeden stroomlasten per jaar: €30000 (0,04615/Kwh)
Terugleververgoeding (0,062)*650000*0,35=€14787 

Totale opbrengsten: € 73517.
14,7% jaarlijks rendement gedurende 15 jaar.

De rol van Solar United is dat wij u kunnen begeleiden in het realiseren van een zakelijk zonnestroomproject. Ten eerste verzamelen wij de relevante informatie en berekenen uw rendement in een business case. Deze berekening is gratis. In het geval dat er aanvullende financiering nodig is, kunt u Solar United de opdracht geven financiering te regelen. Als financiering is verzekerd en een goed rendement kan worden verkregen, kunt u Solar United de opdracht geven om het volledige project te realiseren. Dit houdt o.a. in dat Solar United het subsidie-traject voor u regelt, de noodzakelijke vergunningen en overeenkomsten regelt en de projectplanning opstart en voltooit.

Samengevat: wat zijn uw opties?

1. Solar United berekent uw business case (gratis)
2. Solar United verzorgt externe financiering indien noodzakelijk
3. Solar United verzorgt uw subsidie-aanvraag bij een relevante instantie
4. Solar United verzorgt de volledige realisatie van het zakelijke zonnestroomproject. 

In het algemeen geldt dat een realisatie van een grootschalig zonnestroomproject op een bestaand gebouw veel sneller zal verlopen dan de realisatie van een zonnestroomproject op grond. Bij een zonnestroomproject op een stuk land komen aanvullend de volgende tijdrovende, maar wel noodzakelijke stappen naar voren:

  • Indienen principeverzoek bij de gemeente
  • Organiseren van inloopbijeenkomsten voor omwonenden & communicatieplan
  • Eventuele samenwerkingsverbanden met lokale energie-cooperaties
  • Controle ontwerp bestemmingsplan ter voorbereiding van omgevingsvergunning
  • Indienen vergunningsaanvraag SDE++
  • Realisatie (maximaal 18 maanden na toekenning subsidie)

Voor een zakelijke zonnestroominstallatie moet een SDE+ of SDE++ aanvraag worden ingediend door de projectleider, omdat zonder subsidie de rendementen te laag zijn. Voor projecten met een vermogen van 500000 Wp of meer (minimaal 1667 panelen van 300 Wp) is voor subsidie een haalbaarheidsstudie verplicht. Wij raden aan ook voor kleinere projecten een haalbaarheidsstudie uit te voeren, omdat u op deze manier zaken structureel beoordeelt. Zoals u in dit artikel kunt lezen, zijn er veel zaken waar u rekening mee moet houden.

LET OP: ENKEL VOLLEDIGE SUBSIDIE-AANVRAGEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN. U heeft meestal maar 1 kans op subsidie. Het is dus erg belangrijk om de subsidie-aanvraag goed onderbouwd en inclusief alle vereiste bijlagen in te dienen. De haalbaarheidsstudie is een belangrijk onderdeel van de subsidie-aanvraag.

In deze handleiding behandelen we de verschillende elementen van de haalbaarheidsstudie in detail.

Elementen van de haalbaarheidsstudie.

In feite is een haalbaarheidsstudie een studie waarin wordt geanalyseerd of een project vergunningstechnisch, operationeel en financieel haalbaar is. Simpel gezegd: kan het project binnen de gestelde tijd binnen budget worden gerealiseerd en is het project winstgevend.

Onderdelen:

1. Projectbeschrijving
2. Exploitatie-berekening
3. Financieringsplan
4. Vermogensoverzicht aanvrager
5. Bijlagen
5.1 Onderbouwing eigen vermogen aanvrager/deelnemers
5.2 Jaarrekening
5.3 Contracten/overeenkomsten met financiers
5.4 Zonne-energie opbrengstberekening
5.5.Optioneel: onderbouwing investeringskosten
5.6 Optioneel: liquiditeitsbegroting
5.7 Optioneel: operationele planning
5.8 Verplichte vergunningen
– omgevingsvergunning bij veldopstelling volgens Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
– omgevingsvergunning bij drijvende systemen en systemen op carports (Wabo)
– Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) indien nodig
– Watervergunning bij zonthermie projecten in combinatie met warmteopslag in de bodem
5.9 Verklaring van de eigenaar van de grond (volgens model “toestemming locatie-eigenaar” indien niet zelf eigenaar
5.10 Contract met netbeheerder voor aansluiting grootverbruik
5.11 Transportindicatie netbeheerder (verplicht)

Ad 1 Projectbeschrijving- onderdelen
1.1  Soort opstelling (dak, gevel, veld, water, overig)
1.2. Situatieschets
1.3  Oriëntatie van de panelen
1.4  Technische onderbouwing
1.5  Draagkrachtberekening
1.6  Netto beschikbare ruimte in m2 voor zonnepanelen
1.7  Verplichte grootverbruikersaansluiting (regelen via lokale netbeheerder)
1.8  Informatie mbt de bemetering af te spreken met meetbedrijf

Ad 2 Exploitatie-berekening
2.1 specificatie van de investeringskosten van de installatie
2.2 cashflow statement
2.3 berekening projectrendement over de subsidielooptijd
2.4 spliting tussen netlevering (niet eigen gebruik) en netlevering (eigen gebruik)
2.5 inclusief vermeden inkoopkosten incl. energiebelasting EB, opslag duurzame energie (OB) en transportkosten
2.6 Zie model exploitatieberekening SDE+ voor rendementberekening, rendement op eigen vermogen en de debt service coverage ratio (DSCR)

Ad 3 Financieringsplan
3.1. Grootte van de totale investeringskosten inclusief aansluitingskosten
3.2. Grootte en onderbouwing van het aandeel eigen vermogen
3.3  Grootte van het aandeel vreemd vermogen (financiering)
3.4. Methode en bewijs van financiering (contracten en overeenkomsten)
3.5  Intentieverklaring van de financier indien financier >= 80% totale financiering       

Ad 5.4 Energieopbrengstberekening

5.4.1 Indien de installatie geen zonvolgsysteem heeft geldt voor installaties groter dan 15000 Wattpiek dat de energieopbrengst wordt berekend op basis van 950 vollasturen/jaar maal het vermogen. 
5.4.2.Indien de installatie deels zonvolgend is en deels niet-zonvolgend moeten er voor beide categorieën berekeningen worden gemaakt

Let aub op:                       –

  1. grootverbruikersaansluitingen zijn uitgesloten van de salderingsregeling
  2. Realisatietermijn: 1,5 jaar voor installaties tussen 15000 Wp en 1 mln Wp
  3. Geen opdrachtverstrekking vereist voor installaties tusen 15kWp en 1MWp
  4. Opdrachtverstrekking vereist voor installaties <15kWp en >1MWp binnen een termijn van 18 maanden

De voornaamste uitgangspunten van de SDE+ regeling blijven onveranderd in de SDE++ regeling. Dit zijn de subsidiëring van de zogeheten onrendabele top, gefaseerde openstelling (zodat de goedkoopste technieken bij een gelimiteerde subsidiepot meer kans maken) en concurrentie tussen verschillende technieken. 

De “onrendabele” top is het verschil tussen het basisbedrag, dit is de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert en het correctiebedrag, dit is de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert. Het basisbedrag is een vaste waarde voor de looptijd van het project terwijl het correctiebedrag varieert met marktprijzen.

De SDE++ wordt stapsgewijs opengesteld. De duurdere projecten (projecten waarbij meer subsidie per ton gereduceerd CO2 nodig is om het project rendabel te maken), worden later opengesteld. Omdat de subsidie gelimiteerd is op in eerste instantie 5 miljard €, wordt hiermee een marktwerking gecreëerd, de markt krijgt een stimulans om de projecten zo efficient mogelijk te maken, waarbij efficiency kan worden omschreven als zo laag mogelijke subsidie-aanvraag per ton CO2 reductie.Marktpartijen worden geprikkeld om zo laag mogelijk in te dienen, en een deel van het risico zelf te dragen.Zeer belangrijk: de rangschikking vindt plaats op basis van de verwachte subsidiebehoefte en niet op de berekende maximale subsidiebehoefte.

Dit houdt dus in dat een projectleiding kan besluiten om een subsidie-aanvraag te doen basis een subsidie-bedrag per ton CO2 dat lager ligt dan de berekende waarde.

Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op 300€ per ton CO2. Het is toegestaan om projecten in te dienen boven de 300 €/ton maar er is in dat geval geen garantie dat de gehele onrendabele top wordt vergoed.Technieken met een hogere kostprijs dan 300 €/ton worden via een ander instrumentarium, lees innovatie-subsidies en demonstratiesubsidies ondersteund, zodat de kostprijs daalt. Er zijn drie uitzonderingen voor het budgetplafond van €300/ton, voor hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind, voor CCS en voor de kasuitgaven voor CO₂-reducerende technieken in de industrie (anders dan hernieuwbare energie). Deze uitzonderingen (afzonderlijke deelplafonds) staan omschreven in de kamerbrief van 26 april 2019.

Naast het bovenstaande, zijn CO2-emissiefactoren en het ETS handelssysteem hier nog de moeite van het vermelden waard. Zoals bekend wordt de rangschikking in de SDE++ regeling verkregen door vergelijking van projecten op basis van subsidiekosten per ton vermeden CO2 uitstoot. Echter als een techniek gebruik maakt van electriciteit om de CO2 reductie te verkrijgen, wordt rekening gehouden met de emissies in de electriciteitssector. Voor wat betreft het emissiehandelssysteem (ETS), een handelssysteem waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen, geldt dat het nadeel voor niet-ETS deelnemers waarschijnlijk wordt wordt gecompenseerd. ETS deelnemers hebben namelijk het voordeel dat zij door de CO2 reducerende technieken minder ETS rechten hoeven te kopen tov niet-ETS deelnemers. 

nieuwsbrief

Solar United publiceert elke 2 weken een nieuwsbrief met het laatste nieuws over subsidies en ontwikkeling op het gebied van CO2 reductie, hernieuwbare energie en de circulaire economie.
Vul uw email in, u ontvangt geen spam en u kunt altijd afmelden. 

Deel dit bericht
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin