Algemene informatie

De MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) subsidie is onderdeel van de Topsector Energie (TSE) subsidies.

 • voor “integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen
 • integrale aanpak van “Wind op Zee”, “Hernieuwbare electriciteit op land”, “Gebouwde Omgeving” en “Industrie” staat centraal
 • Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) adviseren u bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden.
 • Verdere ondersteuning van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Thema's voor toepassing

Binnen de subsidie-regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Organisatie (MOOI)  zijn 4 verschillende thema’s gedefinieerd:

 • Wind op Zee.
 • Hernieuwbare electriciteit op land
 • Gebouwde omgeving
 • Industrie

Mbt Wind op Zee zijn er 3 subthema’s:

 • Zero Breakdown and Robotisation 
 • Optimal Windfarm design
 • Balance of Plant optimization

  De doelstelling voor “Hernieuwbare electriciteit op land is het realiseren van innovaties voor grootschalige zonnestroomsystemen en windparken. Er zijn hier 3 subthema’s:

 • Zonnestroomsystemen op grote daken
 • Zonnestroomsystemen in het buitengebied
 • Windenergiesystemen in het buitengebied


 

 

Eisen en voorwaarden

 1. Uw project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemingen (niet uit dezelfde holding of niet verbonden met elkaar in dezelfde groep)
 2. U moet kunnen aantonen dat uw project een multidisciplinair samenwerkingsverband is waarin ook MKB en andere belanghebbenden samenwerken aan integrale oplossingen voor problematiek in relatie tot het Klimaatakkoord
 3. U moet een SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) innovatieplan voorleggen met duidelijke mijlpalen
 4. Minimaal 2 miljoen € per project aan subsidiabele kosten
 5. Minimale subsidie: 25000€ per deelnemer
 6. Maximale subsidie: 4 miljoen € per project
 7. Voor het thema “gebouwde omgeving” is de subsidie 7 miljoen € maximaal

Thema gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving is het grootste innovatiegebied binnen de MOOI regeling in 2020. Enige voorbeelden van subthema’s:

 • Renovatieconcepten
 • Zonnestroomsystemen gebouwde omgeving
 • Efficiente warmtepompen
 • Slimme compacte warmtebatterijen
 • Afwegingsmodellen en -toepassingen
 • Industrialisatie renovatieproces
 • Digitalisering renovatieproces
 • Ontzorging via klantreis en financiering
 • Zelflerende regelsystemen
 • Toekomstgerichte regelsystemen
 • Duurzame warmtenetten
 • Grootschalige thermische opslag
 • Schaalbare flexibiliteit energiesysteem
 • Nieuwe functionaliteit lokale energiesysteem
 • Ontwerp tool lokale energiesysteem
 • Voorwaarden gerichte inzet flexibiliteit

 

Procedure

 1. Aanvraagperiode
  1 juli tot en met 8 september 2020 1700 uur
 2. Via mijnrvo.nl op volgorde van binnenkomst
 3. Specifieke aanmeldingsprocedures van toepassing per Subthema
 4. Samenwerkende partijen kunnen begin 2020 de eerste schetsen van hun voorstel indienen bij de RVO (rvo.nl). Dit is een verplichte voorronde die naar verwachting in april sluit. De definitieve indeling is in september.

Aanvullende informatie

€65 miljoen beschikbaar, waarvan €27 miljoen voor het subthema “Gebouwde Omgeving”

Achtergrond MOOI regeling

 • De doelen van het Klimaatakkoord (49% reductie in CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95% staan centraal
 • De innovatie bevorderende subsidies van MOOI helpen deze doelen te realiseren
 • De MOOI subsidie-regeling komt voort uit de Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) van de Topsector Energie (TSE). Door de missiegerichte aanpak, gericht op samenwerking tussen verschillende partijen neemt de kans op innovatie toe