Laatste nieuws: SDE++

Minister Wiebes van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 17 februari 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd over aanpassingen van de SDE++ subsidieregeling en de openstelling van deze regeling. De voorgestelde aanpassingen kunnen uw business of project enorm beïnvloeden. Lees in dit artikel wat de nieuwe voorstellen zijn.   

sde++ subsidieregeling minister wiebes presenteert nieuwe sde++ voorstellen

De voornaamste uitgangspunten van de SDE+ regeling blijven onveranderd in de SDE++ regeling. Dit zijn de subsidiëring van de zogeheten onrendabele top, gefaseerde openstelling (zodat de goedkoopste technieken bij een gelimiteerde subsidiepot meer kans maken) en concurrentie tussen verschillende technieken. 

De “onrendabele” top is het verschil tussen het basisbedrag, dit is de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert en het correctiebedrag, dit is de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert. Het basisbedrag is een vaste waarde voor de looptijd van het project terwijl het correctiebedrag varieert met marktprijzen.

De SDE++ wordt stapsgewijs opengesteld. De duurdere projecten (projecten waarbij meer subsidie per ton gereduceerd CO2 nodig is om het project rendabel te maken), worden later opengesteld. Omdat de subsidie gelimiteerd is op in eerste instantie 5 miljard €, wordt hiermee een marktwerking gecreëerd, de markt krijgt een stimulans om de projecten zo efficient mogelijk te maken, waarbij efficiency kan worden omschreven als zo laag mogelijke subsidie-aanvraag per ton CO2 reductie.Marktpartijen worden geprikkeld om zo laag mogelijk in te dienen, en een deel van het risico zelf te dragen.Zeer belangrijk: de rangschikking vindt plaats op basis van de verwachte subsidiebehoefte en niet op de berekende maximale subsidiebehoefte.

Dit houdt dus in dat een projectleiding kan besluiten om een subsidie-aanvraag te doen basis een subsidie-bedrag per ton CO2 dat lager ligt dan de berekende waarde.

Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op 300€ per ton CO2. Het is toegestaan om projecten in te dienen boven de 300 €/ton maar er is in dat geval geen garantie dat de gehele onrendabele top wordt vergoed.Technieken met een hogere kostprijs dan 300 €/ton worden via een ander instrumentarium, lees innovatie-subsidies en demonstratiesubsidies ondersteund, zodat de kostprijs daalt. Er zijn drie uitzonderingen voor het budgetplafond van €300/ton, voor hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind, voor CCS en voor de kasuitgaven voor CO₂-reducerende technieken in de industrie (anders dan hernieuwbare energie). Deze uitzonderingen (afzonderlijke deelplafonds) staan omschreven in de kamerbrief van 26 april 2019.

Naast het bovenstaande, zijn CO2-emissiefactoren en het ETS handelssysteem hier nog de moeite van het vermelden waard. Zoals bekend wordt de rangschikking in de SDE++ regeling verkregen door vergelijking van projecten op basis van subsidiekosten per ton vermeden CO2 uitstoot. Echter als een techniek gebruik maakt van electriciteit om de CO2 reductie te verkrijgen, wordt rekening gehouden met de emissies in de electriciteitssector. Voor wat betreft het emissiehandelssysteem (ETS), een handelssysteem waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen, geldt dat het nadeel voor niet-ETS deelnemers waarschijnlijk wordt wordt gecompenseerd. ETS deelnemers hebben namelijk het voordeel dat zij door de CO2 reducerende technieken minder ETS rechten hoeven te kopen tov niet-ETS deelnemers. 

Fasegrens -70 €/ton Co2: 29 september 2020, 0900 uur
Fasegrens -85 €/ton Co2: 5 oktober 2020, 1700 uur
Fasegrens 180€/ton Co2: 12 oktober 2020, 1700 uur
Fasegrens 300€/ton Co2: 19 oktober 2020, 1700 uur

Zoals beschreven worden de verschillende tranches van de subsidie-regeling gefaseerd opengesteld, met als doelstelling om de marktwerking te bevorderen en het uiteindelijke doel, een zo groot mogelijke Co2-reductie voor de beschikbare subsidie, te realiseren.

Vervolgproces openstelling SDE++ regeling

Uiterlijk in februari 2020 wordt het wijzigingsbesluit SDE++ aan de Raad van State aangeboden zodat het in april kan worden gepubliceerd. Naast het besluit worden ook de uitvoeringsregeling en de aanwijzingsregeling aangepast. Het kabinet streeft ernaar om uiterlijk in het voorjaar van 2020 duidelijkheid te scheppen over de exacte SDE++ regeling. Uiteindelijk moet de EU de regeling goedkeuren. RVO zal een aantal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren op het gebied van de SDE++ regeling.

 

 

 

 • De SDE++ regeling staat open voor hernieuwbare electriciteitsproductie uit zon, wind en water. Het Klimaatakkoord stelt een plafond van 35 Twh aan de subsidiabele productie van hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind.
 • De waarde van “Garanties van Oorsprong”, GVO is toegenomen en overschrijdt de drempelwaarde van €3/Mwh. Minister Wiebes zal het subsidiebedrag corrigeren voor GVO met een bedrag tussen de 3 en 7€/Mwh
 • Verduurzaming van het Rijksvastgoed wordt versneld
 • De categorieën voor Zon PV projecten kleiner dan 1 MWp en gebouwgebonden projecten >1 MWp blijven ongewijzigd maar voor grondgebonden projecten >1 MWp wordt onderscheid gemaakt tussen 1. Systemen op land, 2. systemen op water, 3. zonvolgende systemen op water en 4. zonvolgende systemen op land. Dit voornamelijk omdat de kosten van zon-op-water hoger blijken te zijn dan de kosten van zon-op-veld. Het maximum basisbedrag voor zon-op-water wordt beperkt zodat er geen premie wordt betaald voor deze categorie
 • Zon-PV op overkappingen, zoals carports, kunnen worden ingediend binnen de categorie gebouwgebonden systemen > 1 MWp in plaats van indiening in de categorie niet-gebouwgebonden systemen. Dit vergroot de concurrentiekracht van dit soort projecten
 • Er wordt ingezet op het zo veel mogelijk benutten van niet-gebruikte terreinen en zon-PV daken ipv zon-PV projecten in landbouwgebieden en/of natuurgebieden. Er is een voorkeursvolgorde overeengekomen met het IPO, VNG en maatschappelijke organisaties.
 • Omdat voor grootschalige zon-PV projecten een vergunning nodig is, is het beleid voor ruimtelijke ordening sturend bij zon-PV-projecten
 • Omdat Zon-op-Dak meer eigen verbruik heeft is het de verwachting dat Zon-op-dak projecten de voorkeur gaan genieten
 • SDE++ staat open voor wind op land, wind op primaire waterkeringen en wind in meer
 • Er wordt een aparte categorie toegevoegd voor windsnelheden boven de 8,5 m/s, de data uit de KNMI databank is leidend
 • Hernieuwbare elektriciteitsprojecten die waterkracht gebruiken (inclusief renovatie van bestaande waterkrachtcentrales) of osmose zijn toegestaan maar deze technieken komen, met uitzondering van renovatie bestaande waterkrachtcentrales, nog boven de maximale subsidie-intensiteit uit

Zoals in dit artikel al eerder vermeld, wordt de SDE++ regeling aanzienlijk verbreed ten opzichte van de SDE+ regeling.Hieronder worden een aantal nieuwe technieken binnen de SDE++ toegelicht en opgesomd:

 • De SDE++ richt zich op elektrische boilers die worden ingezet bij het opvangen van de pieken in duurzame energie-productie, waarbij wordt uitgegaan van 2000 vollasturen
 • Restwarmte is een overschot aan warmte dat niet niet nuttig wordt gebruikt. SDE++ richt zich op technieken waarbij restwarmte nuttig wordt gebruikt zoals bij het verwarmen van kassen of andere externe bedrijfsmatige processen
 • De SDE++ wordt enkel opengesteld voor restwarmteprojecten waarbij sprake is van een onrendabele top. 
 • Waterstof door elektrolyse. Het kabinet werkt aan een strategische visie op de inzet van duurzame waterstof. De huidige subsidie-intensiteit van waterstof is volgens het PBL €1064/ton Co2, ondanks deze hoge top wordt de regeling toch opengesteld voor deze technieken en wordt het bedrag boven €300/ton mogelijk afgedekt op landelijk of EU niveau
 • CCS, dit zijn verschillende technieken op het gebied van opslag en afvang van Co2. De SDE++ wordt voor deze technieken opgesteld
 • CCS wordt enkel gesubsidieerd bij gebrek aan andere kosteneffectieve schone technieken

Het energieverbruik in Nederland wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de vraag naar warmte. Er zijn allerlei technieken om de warmtevoorziening te verduurzamen. Het aantal warmte-categorieën wordt in SDE++ aanzienlijk uitgebreid. Hieronder volgen de voornaamste aanpassingen.

 • geothermische technieken. Tot op heden zijn alle geothermieprojectengerealiseerd in diepe ondergrond. Zowel voor diepe als ondiepe geothermie wordt een aantal nieuwe categorieën opengesteld met een lager aantal vollasturen.
 •  aquatermie technieken, deze technieken hebben veel potentieel in de bebouwde omgeving. Er worden twee nieuwe categorieën opengesteld, namelijk thermische energie uit oppervlaktewater TEO en thermische energie uit afvalwater (TEA). De geleverde warmte uit deze technieken moet binnen SDE++ worden geleverd aan de gebouwde omgeving
 • thermische conversie van biomassa, deze regeling zal enkel gelden als via een conformiteitsverklaring aan de duurzaamheid van biomassa is voldaan. Er wordt een nieuwe categorie opengesteld voor de duurzame restwarmte bij de championteelt, waarbij de vrijkomende biomassa in dit proces wordt verduurzaamd
 • zonthermie systemen zijn technologieën waarbij water wordt verwarmd met behulp van zonlicht, zoals PVT systemen, deze systemen produceren zowel electriciteit als warmte. SDE++ biedt enkel nog de mogelijkheid om PVT subsidie aan te vragen in de categorie zon-PV

Hernieuwbaar gas is gas dat door vergisting van biomassa wordt geproduceerd. De SDE++ wordt opengesteld voor nieuwe installaties in de categorieën voor productie van warmte, groen gas en WKK.

 • Voor de resterende onrendabele top voor projecten uit de periode 2008-2010 wordt een verlengde levensduur beschikking voorbereid
 • een categorie biomassavergassing voor hernieuwbare gasproductie wordt opgenomen

nieuwsbrief

Solar United publiceert elke week een nieuwsbrief met het laatste nieuws over subsidies en ontwikkeling op het gebied van CO2 reductie, hernieuwbare energie en de circulaire economie.
Vul uw email in, u ontvangt geen spam en u kunt altijd afmelden. 

Deel dit bericht
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin